Per un feminisme materialista contra la reacció

‘*•.¸♡ ♡¸.•*’ – 26 d’Abril del 2023, dia de la visibilització lèsbica – ‘*•.¸♡ ♡¸.•*’

Per què escrivim aquest text?

Per què existeix el feminisme? Per què cada una de nosaltres, del nostre temps, teoria i pràctica comuna, constituïm el que anomenem “moviment feminista”? Com hem arribat fins aquí i per què hi som? Sense feminisme no hi ha drets bàsics, però el feminisme és un dret social? Si ho és, per què una part de l’esquerra no el considera com a tal? Qui té interès a privar la lluita feminista del seu potencial revolucionari? Totes aquestes són preguntes que, donat el context que estem vivint, ens hem de plantejar i ens plantegem i, últimament, amb més necessitat que mai.

Els darrers anys hem vist com el feminisme en el que nosaltres ens vam socialitzar i créixer (el materialista, l’autònom, el radical, el de l’autodefensa, el de la revolució de trencar el silenci, el de la solidaritat entre germanes-companyes-amigues-amants, sense renúncies a l’hora d’entendre’ns, el feminisme col·lectiu que necessitava fer la revolució per ell mateix i sense demanar permís a ningú) ha anat desapareixent. Poc a poc, el soroll i la reacció s’han anat apoderant dels nostres vincles polítics. El qüestionament (que no crítica) descarnat a tota la feina feminista feta i la reacció tant de la dreta com, i sorprenentment (o no tant), també de les esquerres només han generat confusió, malestar, desinformació, desmobilització i desorganització. 

Una conseqüència d’aquest fet ha estat el tornar al punt d’inici en molts anàlisis. Tota la feina (mobilitzacions, jornades, consensos, canvis) que van fer les feministes des dels anys 70, 80, 90, 2000, 2010 per explicar l’opressió específica de les dones a la societat – feina que es va anar assimilant, poc a poc, per part de la majoria dels sectors de l’esquerra – culmina amb l’esclat mobilitzador del feminisme el 2018. Aquells marcs d’anàlisi que s’havien entès i formaven part d’un consens fins fa només 5 anys, sembla que ja no existeixen.

Veiem com alguns sectors de la mateixa esquerra “anticapitalista” han caigut en els marcs teòrics liberals i essencialistes naturalitzant les categories home i dona, acceptant la diversitat sempre en els marges de la concebuda com a “heterosexualitat natural” i pensant que la feina feminista és tan sols la de visibilitzar a les dones dins d’una sola classe treballadora; i no la d’entendre, a partir d’una anàlisi materialista, a les pròpies persones categoritzades com a “dones” com a una clase en si mateixa.

Per això l’objectiu d’aquest text és explicar l’opressió específica de les dones* (molt resumidament i per a tots els públics que estiguin interessats a entendre-ho) a partir de les eines d’anàlisi de la realitat que expresa el feminisme materialista recuperant les aportacions d’autores com Christine Delphy, Monique Wittig, Colette Guillaumin o Jules Falquet; que són la base teòrica que ha conformat històricament el moviment feminista que coneixem avui a Catalunya. 

Les tesis del feminisme materialista van saltar directament a ser posades en marxa a través de la pràctica política que ha conformat el moviment feminista que coneixem avui a Catalunya, però contradictòriament les seves teories han estat injustament silenciades i rebutjades tant per aquells espais de difusió del coneixement hegemònic, com pels espais que han vist en aquestes autores un qüestionament massa profund dels fonaments estructurals que també els sostenien a ells en algun tipus de privilegi.

“No he pretès “revaloritzar” la naturalesa de les tasques de les dones, sinó tirar per terra la idea que la naturalesa de les tasques té alguna relació amb les relacions de producció. El que m’interessa, i el que normalment hauria d’interessar a qualsevol materialista, és la relació de producció.” Cristine Delphy.

El feminisme materialista: l’anàlisi

Hem basat el nostre anàlisi principalment en tres autores que considerem referents i pilars teòriques en la praxis política del feminisme que ha marcat la organització de les dones, les lesbianes i les trans els darrers anys al nostre país. Aquestes són Monique Wittig, Colette Guillaumin i Christine Delphy.

El feminisme materialista es diferencia del feminisme marxista en un punt central: identifica el patriarcat com un sistema d’explotació en si mateix, amb el seu propi mode de producció que no es pot subsumir en el capitalisme. 

Les feministes materialistes utilitzen dues eines centrals del pensament marxista: la dialèctica i el materialisme històric, i les anirem explicant al llarg del text. Per a introduir aquestes idees, podem dir que les feministes materialistes consideren que existeix una relació dialèctica entre els homes i les dones, perquè una categoria no pot existir sense l’altre; i aquesta relació que uneix aquestes dues categories és una relació de conflicte, de la mateixa forma que existeix una relació dialèctica entre la burgesia i el proletariat.

Per tant, per contra de la idea que segueix en vigor a la majoria dels espais d’esquerres que sostenen que el sexe és allò natural i el gènere és allò social, una de les principals aportacions de les materialistes, fa ja 50 anys, és el plantejament de la categoria de sexe com una construcció política, trencant d’aquesta manera amb la naturalització de l’opressió de les dones. Com ho escriu Monique Wittig en El pensament heterosexual, “és l’opressió que crea el sexe, i no a l’inrevés”. Aquest plantejament té una conseqüència considerable a nivell de teorització de la dominació patriarcal, i per tant obre nous horitzons de lluita: l’opressió de les dones té bases eminentment materials, bases que la naturalització del sexe intenta tapar.

Si comparem la proposta de Wittig amb la teoria del sexe-gènere trobem una diferència fonamental ja que la segona posa en evidència el nivell social de l’opressió, el gènere, però no deixa de considerar que aquest està basat en alguna cosa natural i no explica per què aquesta diferència contribueix a la desigualtat. En aquest sentit, la perspectiva feminista materialista posa en evidència que aquesta desigualtat es crea a partir de l’organització del treball. Es parteix de l’anàlisi de les relacions socials d’explotació i s’entén que aquesta divisió natural entre home/dona està totalment basada en formes d’explotació.

En aquest sentit Christine Delphy trenca amb el concepte marxista tradicional de “classe” i el redefineix, ja que aquest no té en compte el treball domèstic realitzat per les dones i que havia quedat històricament relegat fora del mercat. Delphy situa aquesta explotació al mateix nivell que la definida tradicionalment pel marxisme com a “explotació de classe” (del proletariat per part de la burguesía).

Per què l’opressió de les dones* es tracta d’una explotació de classe?

Delphy mostra com, aplicant el mètode del materialisme històric, podem entendre als homes i a les dones com a dues classes diferenciades, és a dir, com a grups socials que ocupen llocs diferents en el sistema de producció. I el lloc d’aquesta producció, central per a comprendre el mode de producció domèstic, és la família.

Ella demostra, basant-se en els seus treballs sobre la transmissió de la propietat, que la principal diferència entre el mode de producció capitalista i el mode de producció domèstic no resideix en la naturalesa dels serveis prestats o dels béns produïts (el mateix servei, per exemple de neteja, pot comprar-se en el mercat), sinó en la relació de producció: en el mode de producció capitalista, una treballadora ven la seva força de treball a canvi d’un salari que depèn de les activitats realitzades. En el mode de producció domèstic, els beneficis que una dona rep del seu marit no depenen de les tasques que realitza, ni de la qualitat del treball realitzat.

Delphy resumeix així aquesta idea: “Mentre que l’assalariat ven la seva força de treball, la dona casada la regala: exclusivitat i gratuïtat estan íntimament lligades” (2013 [1970] : 47). En altres paraules, “homes” i “dones” constitueixen dues classes antagòniques, formades segons el lloc de cadascuna en les relacions de producció del mode de producció domèstic.

Relacions d’explotació i heterosexualitat obligatòria

Partint d’aquí és interessant introduir el concepte de Colette Guillaumin de “sexatge”. Aquest concepte fa referència a la doble dimensió de la opressió de les dones i d’apropiació per part dels homes (entenent sempre aquesta relació com a dues classes: la dominant i la dominada). Per una banda existeix una apropiació privada de les dones a través de la relació que s’estableix amb el marit, pare, etc. Per altra banda existeix una apropiació col·lectiva de les dones com a classe. Aquesta última dimensió implica que les dones, tot i no relacionar-se sexoafectivament amb els homes, continuen sotmeses a la seva opressió i hi continua havent una relació d’explotació.

Cal tenir en compte que aquesta opressió no és només de la força de treball (com la descrita en el marxisme) sinó que consisteix en una apropiació total dels cossos de les dones; i és aquí d’on sorgeix l’anomenat feminisme materialista.

Les lesbianes, tot i escapar-nos de la primera forma d’opressió, continuem subjugades a aquesta segona categoria a través de diverses formes com l’heterosexualitat obligatòria o la precarietat laboral a la que estem sotmeses.

El que plantegen les autores és que el que s’ha considerat històricament l’origen de l’opressió és només el que engloba simbòlicament la categoria “dona” però el que ens defineix com a “classe”, i per tant com a subjectes oprimides, és aquesta explotació.

Basant-se en els treballs de les feministes materialistes, Monique Wittig fa un pas més en la desnaturalització de les categories de sexe al considerar l’heterosexualitat com un règim polític. Al fer aquest pas, Wittig posa sobre la taula el significat del feminisme i diferencia el feminisme que lluita entenent les dones com a classe i, per tant, té per objectiu la desaparició d’aquesta amb el feminisme que s’organitza en base al mite de què significa ser dona, enfortint-lo.

L’autora considera a les lesbianes trànsfugues de classe ja que, tot i que entren en aquesta categoria de classe a través de l’apropiació col·lectiva de la que ens parlava Guillaumin, queden fora d’aquesta explotació privada. Les lesbianes no són dones: estan fora dels sistemes econòmics heterosexuals (la relació amb els homes) i dels sistemes de pensament.Les relacions estructurals d’opressió

Una altra de les autores que reflexiona al voltant del feminisme materialista i com l’opressió que pateixen les dones s’interrelaciona amb altres formes d’explotació i opressió és Jules Falquet. Ella contraposa el concepte d’”imbricació” al d’”intersecciconalitat”.

Falquet defensa que en la “imbrincació” s’analitzen les relacions socials (gènere, raça i classe) com a efectes de les relacions estructurals d’explotació. En canvi, molts dels anàlisis tradicionals sobre interseccionalitat tendeixen a col·locar-les com a identitas en conflicte i no fan tanta referència a l’estructura.

I, si el concepte d’interseccionalitat – sense obviar la seva utilitat i riquesa (i tenint en compte que s’utilitza des de contexts molt diferents, tan institucionals com a més radicals) es popularitza als anys 90 gràcies a la jurista i professora de dret negra estatunidenca Kimberlé Crenshaw, la idea d’analitzar vàries eines d’opressió de forma simultània és molt més antiga, com es pot llegir per exemple en el Manifest del Combahee River Collective, de 1977, un col·lectiu de feministes negres socialistes i majoritàriament lesbianes, que parlavem de “sistemes d’opressió entrellaçats” (interlocking systems of oppression).


El nostre context: per una praxis feminista

D’aquesta anàlisi es desprenen dos punts importants en el nostre context:

1. Les categories d’homes i dones no tenen absolutament res a veure amb cap història biològica, tret que són el producte d’un sistema d’explotació: el patriarcat. Es tracta d’un conflicte de classes, no d’un conflicte sobre qui té què entre les cames. El sexe no és natural, sinó producte d’aquest antagonisme al voltant del treball no-remunerat fet per les dones a la família heterosexual.

2. El patriarcat no pot subsumir-se en el capitalisme. Existeix una relació antagònica entre homes i dones, i els homes, com a classe, es beneficien del seu lloc en el sistema de producció domèstic heterosexual.

Tot i el creixement del feminisme que s’ha fet evident en la capacitat de mobilització d’aquests darrers deu anys, no creiem que es pugui parlar de feminisme hegemònic sinó que el sistema s’ha apropiat i ha popularitzat algunes idees del feminisme per adaptar-les a marcs que perpetuen les estructures de poder i l’ordre social. Per aquesta mateixa raó creiem que el feminisme materialista no ha arribat a socialitzar-se mai.

D’altra banda, aquest creixement en la mobilització feminista no ens ha portat a una major organització dintre del moviment, al contrari: els darrers anys molts espais s’han desarticulat i no hi ha hagut una reflexió teòrica que acompanyés aquests primers moments de creixement. Ara ens trobem en una situació on la poca producció teòrica que està sorgint té un clar caràcter reaccionari

Davant d’algunes polèmiques recents, volem recordar també que la legitimitat política del feminisme autoorganitzat no és per qüestions de seguretat o d’essencialisme, sinó per qüestions d’interès polític i històric. Cap classe dominant té interés en que s’acabi el mateix sistema que la situa en un lloc de dominació. Com ja ho deia Delphy als anys 70, en un text titulat “Nos amis et nous”, on feia referència als discursos dels homes d’esquerres sobre la lluita feminista: “Si no es pot, sense haver-la experimentat [l’opressió], conèixer-la, llavors no es parla del que no es coneix; i la impossibilitat d’experimentar-la no justifica la ignorància; al contrari, prova que la pretensió dels no-oprimits de participar en peus d’igualtat en la lluita és absurda” (2013 [1977] : 165).

Amb totes aquestes aportacions bàsiques del feminisme materialista, creiem que és important recuperar la capacitat d’anàlisi de la nostra realitat patriarcal, capitalista i colonial mitjançant les eines clau que proposen aquestes autores. Tornar al feminisme d’arrel, radical, sense complexes, ni renúncies per a cap dona, per a cap lesbiana, ni per a cap persona trans.

Com comentavem a l’inici d’aquest text, davant la reacció provocada pel desbordament i l’impacte del moviment feminista, considerem que cal ser conscients que no podem comprar, altra vegada, les tesis del feminisme essencialista i liberal com les de l’anàlisi sexe/gènere, que es basen en centralitzar  una normalitat biològica home-dona i per tant heterosexual. Per altra banda, tampoc podem comprar els discursos que que reivindiquen un feminisme “per a tothom” borrant així el conflicte social, la contradicció de classe entre els homes i les dones, l’heterosexualitat com a règim d’explotació, i l’opressió històrica de dones, lesbianes i trans.

Que conceptes que ha posat el feminisme sobre la taula com el d’autodefensa, el de trencar el silenci, el de l’heterosexualitat com a règim polític, l’autonomia i la no mixticitat legítima del feminisme, tornin al centre del debat però amb totes les seves complexitats.

Volem deixar de ser les còmplices i les guardianes cuidadores dels privilegis d’alguns amb els que compartim una opressió laboral pública, però que ens segueixen sometent en tots els altres aspectes de les nostres vides.

“No he pretès “revaloritzar” la naturalesa de les tasques de les dones, sinó tirar per terra la idea que la naturalesa de les tasques té alguna relació amb les relacions de producció. El que m’interessa, i el que normalment hauria d’interessar a qualsevol materialista, és la relació de producció.” Cristine Delphy.

✯¸.•´*¨`*•✿ ✿•*`¨*`•.¸✯ •.¸¸.•*´¨`* •.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*


Referencies 

CURIEL Ochy & FALQUET Jules (2005). El patriarcado al desnudo. Tres feministas materialistas. Colette Guillaumin – Paola Tabet – Nicole Claude Mathieu. Brecha Lésbica.

DELPHY Christine (2013). L’ennemi principal. 1. Économie politique du patriarcat. Syllepse.

FALQUET Jules (2020). Imbricación. Más allá de la interseccionalidad. Madreselva.

GUILLAUMIN Colette (2016 [1992]). Sexe, race et pratique de pouvoir. L’idée de nature. iXe. 

WITTIG Monique (2006). El pensamiento heterosexual. Egales.

Escola Feminista 2022: de feminismes i transfòbies

Des del 2010 diferents col·lectius feministes de Ca la Dona organitzen l’Escola Feminista amb l’objectiu de poder debatre col·lectivament i aprofundir en qüestions i reptes ideològics del feminisme, sempre des de la diversitat. Aquest any s’ha volgut organitzar una escola feminista “sobre feminismes i transfòbies” per poder treballar plegades el context en què ens trobem.

Les aliances cis i trans sempre han format part del moviment feminista català. Què està passant darrerament amb l‘augment dels discursos d’odi cap a les companyes trans? Quines són les experiències de les persones trans en primera persona? Quines estratègies col·lectives podem construir des de les militàncies i els activismes per fer front a la transfòbia i la transmisogínia?

Tenim moltes ganes de debatre-ho a la propera Escola Feminista que tindrà lloc els propers 21 i 22 d’octubre del 2022 a Ca la Dona.

Abans de cada edició de l’Escola Feminista, la comissió organitzadora escriu un dossier amb l’objectiu de que el màxim d’assistents possibles se’l llegeixin abans de l’Escola, per així poder conèixer el context de la temàtica, i llegir-ne reflexions i articles relacionats. Així doncs, si tens ganes de venir a l’Escola Feminista i vols conèixer la prèvia als debats, aquí tens el link del dossier:

https://drive.google.com/file/d/18l5wSgNDvqSSW6X3zWXll2ZuC4RX6s23/view

Feministes i lesbianes cis i trans: unim-nos ❤

Una “bollomami” és lesbofeminista

28 de juny del 2022: dia per l’alliberament sexual i de gènere

Estem molt orgulloses. Estem molt orgulloses de ser lesbianes. Orgulloses de saber-nos juntes i organitzades, en col·lectiu, per poder fer front al feixisme, als discursos d’odi i a la violència a la que estem sotmeses.

La nostra és una història de persecució, d’estigma, de violència, d’injustícia i de mort. Però també sabem que la trajectòria i la lluita de les dissidents sexuals i de gènere és una història de reivindicacions, de resistència, de solidaritat, de construcció de vida i alternatives.

Ens trobem en un context molt amarg: per una banda, estem veient com els drets aconseguits a base de lluita col·lectiva de carrer s’estan ensorrant cada vegada més ràpid alhora que creix el feixisme i els discursos d’odi. Per altra banda, hem sofert una important institucionalització del moviment per l’alliberament sexual i de gènere així com una absorció d’aquest, cada vegada més gran, per part del capitalisme rosa.

És precisament en aquest context de molta igualtat formal i poca igualtat i millores reals que el capitalisme ens utilitza per enriquir-se a partir de fer veure que cobreix les necessitats vitals d’un col·lectiu històricament reprimit i amb moltes ganes de fer-se visible. D’aquesta manera, part de l’activisme per l’alliberament sexual i de gènere ha quedat relegat a activitats d’oci adaptades al consumisme del mercat capitalista.

Aquest any la marca del capitalisme rosa a la ciutat de Barcelona, el Pride (finançada per la cambra de comerç LGTB – AGEGAL – i l’Ajuntament) ha dedicat tota la seva campanya de màrqueting a les lesbianes sota el lema de «bollomami: lesbianes visibles i poderoses». Nosaltres avui volem denunciar i posar sobre la taula la contradicció que això comporta: el lesbofeminisme és radicalment anticapitalista. No millora les nostres condicions de vida que la nostra visibilitat la paguin empreses com Vueling o qualsevol altre multinacional.

Mercantilitzar les sexualitats i identitats dissidents és una jugada mestra del sistema cisheteropatriarcal, capitalista i colonial perquè fa que els subjectes que més podrien tensar la corda i qüestionar es desmobilitzin i tendeixin a l’assimilacionaisme. No tenim els mateixos recursos econòmics que la patronal rosa del Pride, però tenim l’herència política de totes les que ens han precedit, de totes les que han posat el cos a la lluita per portar-nos a on som avui.

El lesbofeminisme és radicalment anticapitalista. La lluita lesbofeminista qüestiona d’arrel el pilar que sustenta el patriarcat: l’heterosexualitat i el binarisme de gènere. És per això que la nostra visibilitat no és real en un sistema que ens fa moneda de canvi, que només ens valora en funció al benefici que els generem i que ens instrumentalitza per seguir creixent econòmicament. Vueling accedeix a patrocinar el Pride perquè li genera diners, no per estar compromesos amb els nostres drets i les nostres vides.

Que no ens enganyin.

Avui i cada dia, orgullosament lesbofeministes, anticapitalistes i antiracistes!!

LaSAL – Suport i Autonomia Lesbofeminsita

8M i cada dia: Organitzades contra la transmisogínia

PERQUÈ NO EXISTEIX UN FEMINISME TRÀNSFOB

En el context de la jornada feminista i combativa del 8 de març, des de LA SAL (Suport i Autonomia Lesbofeminista) volem compartir algunes reflexions sobre la qüestió transmisògina i l’escalada del discurs d’odi contra les dones trans i les transfemenines.

Els darrers anys hem viscut una situació preocupant. Hem vist com els discursos transmisògins han guanyat terreny en el marc de l’Estat espanyol i han utilitzat l’auge del moviment feminista per tergiversar i difamar sobre les seves voluntats. Aquestes difamacions han generat, de facto, una polarització brutal que ha portat a la necessitat de defensa a molts col·lectius que han vist atacats els seus drets més elementals.

Creiem que per tal de revertir aquesta situació hem de veure d’on surten aquests discursos d’odi: venen d’espais virtuals i d’espais del poder institucional vinculat a partits polítics com el PSOE/PSC. Aquests corpuscles estan obsessionats en falsejar el significat del feminisme radical i, sospitosament, només tenen com a objectiu anar en contra de les dones trans i transfemenines – negant-les, qüestionant-les i agredint-les – passant per sobre la resta “d’agenda feminista” plena de qüestions urgents que ens han ocupat fins ara. 

Aquests lobbys, moltes vegades acompanyats de putofòbia (que no abolicionisme), es centren en assenyalar com a enemigues de les dones a les companyes trans i reforcen l’essencialisme del subjecte feminista; com si aquest fos monolític i com si el debat sobre el subjecte de la lluita feminista no s’hagués tingut ja mil vegades des d’altres enfocaments feministes i no filofeixistes com ara. 

El feminisme català sempre ha arribat a consensos per interpel·lar, accionar i construir amb la finalitat conjunta d’establir una unitat d’acció per la millora de les condicions de vida de les dones, les lesbianes i les trans.

Veiem com l’odi transmisògin ha estat l’arma utilitzada des de sectors de poder per desactivar i desmobilitzar el moviment feminista radical (radical de revolucionari, no d’excloure a ningú). Per altra banda, veiem com des del moviment feminista (el col·lectiu, el de la base, el de l’organització) no estem sabent desencallar aquest segrest de l’agenda política que té a veure amb les qüestions feministes: la lluita contra els feminicidis i la violència masclista, la lluita per l’alliberament sexual i de gènere, per la millora de les condicions de vida de TOTES les dones, etc.

És important conèixer la història del moviment feminista a Catalunya per entendre que no podem caure en les mentides i difamacions d’aquests sectors que han polaritzat i enfrontat, jugant amb els drets bàsics de les dones trans i transfemenines. Les companyes trans hi han estat sempre i les aliances per lluitar juntes han sigut el continu que ens ha fet tenir el moviment feminista que coneixem avui al nostre país.

Davant els falsos debats, els conflictes d’importació i els intents dels sectors poderosos per desactivar els moviments populars transformadors: organització feminista per la vida de totes les dones, les cis i les trans, i de totes les lesbianes, les cis i les trans, en tots els seus aspectes

VISCA LA LLUITA FEMINISTA!

#8M2022

#8MAutoorganitzacióFeminista

#8MJuntesiDiverses

EN SAMUEL SOM TOTES NOSALTRES: QUE NINGÚ S’ATREVEIXI A NEGAR L’HOMOFÒBIA DEL SEU ASSASSINAT

L’odi mata. 

El sistema cisheteropatriarcal en el què vivim mata. 

En Samuel també som totes nosaltres. Cada vegada que ens han vexat, cada vegada que ens han escopit, pegat. Cada vegada que ens han perseguit pel carrer, que ens han menystingut, cada vegada que ens hem fet un petó amagant-nos de ser exposades i vulnerades, cada vegada que ens han cridat «bolleres de merda» pel carrer o que ens «busquem un tio». 

L’assassinat d’en Samuel no és un cas aïllat. Malauradament, aquests últims mesos hem vist com han agumentat les agressions LGTBifòbiques. Els discursos d’odi, l’auge de l’extrema dreta i l’equidistància rància amb la violència sistèmica a la que estem sotmeses construeixen un clima més que faborable a que cada vegada més gent escampi la seva violència de forma impune per tot arreu. Tenen el suport de la policia, de les institucions, els mitjans de comunicació, de part de la ciutadania i, en definitiva, del sistema que habitem. 

La vida d’en Samuel ja l’han arrabassat i ningú la pot tornar, però el millor homenatge que podem fer és ajuntar-nos i organitzar-nos per tal que els que ens volen mortes no passin mai més. La resposta a l’assassinat d’en Samuel en particular, i a totes les violències LGTBIfòbiques i masclistes en general, no poden quedar monopolitzades per les institucions. 

No deixarem de dir-ho: ja no ens valen orgulls amb carrosses, no ens valen orgulls amb ACEGAL o amb institucions suposadament del canvi que ens han venut al capitalisme. Necessitem un moviment per l’alliberament sexual i de gènere unit, fort i combatiu; necessitem construir un moviment autònom que ens serveixi col·lectivament per aconseguir drets, per aconseguir una vida digna per a totes. No volem que la resposta a les nostres morts passi per haver de manifestar-nos amb la policia, amb equidistants o amb les empreses del capitalisme rosa que es lucren a costa de la nostra por fent-nos pagar per entrar en els seus locals amagats i «segurs». 

Ja sabem què vindrà a partir d’ara, ja sabem què ens diran: ens diran que l’assassinat del Samuel no s’ha produït per ser marica, que no l’han mort un grup d’homòfobs que se senten impunes d’agredir. A partir d’ara ens veurem batallant en una guerra pel relat dels fets. Els mateixos mitjans de comunicació, partits i persones que amparen els discursos d’odi ens diran que l’orígen del seu assassinat haurà estat un altre. Intentaran tapar l’agreujant d’odi que té aquest assassinat, també l’intentaran despolititzar i desarrelar de l’estructura social, política i econòmica que manté els privilegis dels mateixos i que viu a costa de tenir-nos marginades i callades. Que ningú s’atreveixi a negar l’homofòbia en l’assassinat d’en Samuel. 

Si tu també vols lluitar per una vida sense violència i per acabar amb el cisheteropatriarcat, organitza’t al moviment per l’alliberament sexual i de gènere, organitza’t al feminisme. Sortim al carrer. 

Nosaltres no tenim por, nosaltres som.

SAMUEL PRESENT. 

Lesbofeminisme contra l’oblit

oblit 
m. [LC] Acció d’oblidar.
m. [PS] [PE] Pèrdua temporal o permanent de la capacitat de recordar, de reconèixer o d’actuar en relació amb el que ha estat après.

Imatges de Lesbian Herstory Archives

Malauradament, la majoria de les experiències polítiques lesbofeministes han restat oblidades en el temps causant que avui siguem desconeixedores del llegat que ens precedeix. 

El fet que no tinguem clara la genealogia i memòria lesbofeminista ens fa no tenir en compte els anàlisis, les experiències, les crítiques i els aprenentatges que ja s’han tingut anteriorment i dels que podríem aprendre per tal de no creure’ns que comencem de zero generació rere generació. 

La lluita feminista, en tota la seva diversitat, ha fet molta referència a l’oblit del paper de les dones al llarg de la història de la humanitat, situació doblement menystinguda en el cas de les lesbianes. De la mateixa manera que altres reivindicacions de diferents lluites populars han tingut l’oportunitat de conèixer-se de forma sostinguda en el temps, volem que pugui ser així també per a les lesbofeministes.

Les lesbianes som a tot arreu i hi hem estat sempre. Exemples d’aquest fet poden trobar-se en totes les fonts escrites i gràfiques que existeixen en el Centre de Documentació de Ca la Dona. Fer memòria és un exercici imprescindible per conèixer el passat i construir estratègies polítiques en el present i pel futur. 

Per tal de lluitar contra l’oblit i conèixer a les que ens han precedit per poder aprendre’n d’elles, el proper divendres 30 d’abril a les 18h a Ca la Dona (Carrer Ripoll, 25) es durà a terme el passi del documental “The Archivettes” i un posterior col·loqui amb la seva directora Megan Rossman i les que per nosaltres són grans referents polítiques: Mercè Otero i Dolors Majoral

The Archivettes tracta sobre la militància per la preservació de la memòria lesbofeminista en el Lesbian Herstory Archives a la ciutat de Nova York. L’objectiu del col·loqui és parlar-ne amb la seva directora i poder visibilitzar i conèixer la mateixa feina que s’ha fet des del Centre de Documentació de Ca la Dona.

El link on inscriure’s per poder assistir a l’acte és el següent:

https://forms.gle/QArEGrVLrjyjuJQm6 

En ell hi trobareu la informació referent a la jornada. 

Abraçades lesbofeministes 🌈

L’arxiu com espai de resistència

La memòria com a acte d’amor

Resistència i amor per a no desaparèixer

Trailer del Documental ‘The Archivettes’ de Megan Rossman (2018) https://www.youtube.com/watch?v=1_hSELLM3tw&feature=emb_title&ab_channel=MostraFilmsdeDones

Reportatge sobre els arxius del moviment LGTB, entre ells el Fons GAM del CDOC a IdemTV (2013) https://www.youtube.com/watch?v=uwhHx5RovkA&feature=emb_title&ab_channel=idemtv

– Memòria és justícia –

Genealogies lesbianes per (re)conèixer-nos

“Cuando el tiempo y el espacio no son y existe la memoria…es siempre

Gretel Ammann (1989)

Ca la Dona ha estat i segueix sent un espai de referència per a moltes de nosaltres. Com a lesbianes feministes necessitem ser conscients de les que ens han precedit i de les que han existit abans de nosaltres, així com dels fets i de les reivindicacions que ens faciliten articular els nostres discursos i posicionaments actuals. 

L’esborrament sistèmic i estratègic de les nostres vides, identitats i sexualitats ens ha privat de saber-nos contínues, de conèixer les nostres històries i de poder reconèixer-nos en les d’altres que ja han estat anteriorment, que ja han viscut, que ja han estimat i sobretot que han resistit abans que nosaltres. 

Així doncs, reconeixem i admirem profundament la feina del Centre de Documentació de Ca la Dona (CDOC). Fundat l’any 1991, té l’objectiu de recollir, conservar i difondre la memòria històrica recent del moviment feminista a Catalunya i també de moltes de les dones que hi han format part. 

El CDOC des dels seus inicis acull donacions de fons documentals de dones i organismes diversos, esdevenint un arxiu molt important sobre la història de les dones a Catalunya.

Dins del CDOC s’hi troben diversos fons documentals que apleguen la història de les lesbianes feministes al nostre context. Entre ells hi trobem els fons dels grups Lesbos i Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona (1986). 

Aquesta història també queda recollida en un dels fons personals més importants del CDOC, el Fons Documental de la Gretel Ammann (Fons GAM). El fons GAM és el fons personal de la Gretel Ammann en el qual s’hi concentren testimonis de moltes dones militants i activistes feministes d’entre els anys 70 als 2000. És un dels pocs arxius que es conserven sobre temàtica feminista i lesbiana i, en concret, del lesbianisme separatista a l’Estat Espanyol i a la resta d’Europa.

La riquesa d’aquest fons documental recau també en la consciència històrica de la pròpia Gretel, ja que va recopilar molt de material referent a l’activisme lesbo-feminista internacional i estatal. 

La Gretel, feminista radical, lesbiana separatista i filòsofa va parlar i posar sobre la taula la necessitat d’espais propis lesbians dins del moviment feminista així com també va treballar per la construcció i la recuperació de la identitat de les lesbianes. Va ser creadora de diversos grups, associacions i revistes, entre les que destaquen Amazonas (1985) i Laberint (1989) dins de les quals es van traduir per primer cop de l’anglès textos de feministes com Adrienne Rich, Audre Lorde o Monique Wittig. 

Així doncs, el CDOC i concretament el Fons GAM es configura com un espai de resistència de la memòria històrica lesbofeminista. Tal i com escriu la Mercè Otero al blog del CDOC

“Guardar la memòria de les lesbianes feministes és un dels principals objectius que ens plantegem al Centre de Documentació perquè sentíem, com diuen les protagonistes del documental “The Archivettes” que “La nostra història estava desapareixent tan de pressa com la fèiem”. 

Per nosaltres és important recuperar i parlar de la figura de la Gretel Amman per tal de poder re-construïr genealogies lesbofeministes a Barcelona, per poder pensar i visibilitzar referents propers com la Gretel i reconèixer el seu llegat. Dins d’aquesta consciència històrica de saber d’on venim, s’hi apleguen també els interessos de moltes de nosaltres per aprofundir, recuperar i conèixer el recorregut del moviment feminista i lesbofeminista a Barcelona. 

En aquest sentit, la conservació, coneixement i difusió del Fons GAM forma part d’un acte de reconeixement polític de les nostres realitats com a lesbianes feministes i s’ha de poder tractar des d’aquí, des de l’homenatge, la preservació, l’emocionalitat i la resistència política al discurs hegemònic del règim heterosexual. 

L’arxiu com espai de resistència

La memòria com a acte d’amor

Resistència i amor per a no desaparèixer

Espai web del Fons GAM https://www.caladona.org/centredocumentacio/gretel/

Espai web de Ca la Dona https://caladona.org/

Blog del Centre de Documentació de Ca la Dona https://centredocumentacio.wixsite.com/confinamentfeminista

Post al blog del Centre de Documentació de Ca la Dona sobre el Dia Internacional dels Arxius https://centredocumentacio.wixsite.com/confinamentfeminista/post/el-dia-dels-arxius-the-archivettes

Trailer del Documental ‘The Archivettes’ de Megan Rossman (2018) https://www.youtube.com/watch?v=1_hSELLM3tw&feature=emb_title&ab_channel=MostraFilmsdeDones

Reportatge sobre els arxius del moviment LGTB, entre ells el Fons GAM del CDOC a IdemTV (2013) https://www.youtube.com/watch?v=uwhHx5RovkA&feature=emb_title&ab_channel=idemtv

“Soc lesbiana?” FANZINE

Consulta o descarrega el PDF aquí.

Aquest és un document que fa molt de temps que corre per internet i malauradament no sabem  qui són les autores. Durant anys ha estat clau per ajudar a noies lesbianes a entendre les seves realitats i les seves vivències així com saber que no estan soles, que no els hi passa res dolent, ans el contrari. Aquest document ha estat perseguit de manera sistemàtica i esborrat de molts llocs web, però afortunadament sempre torna d’alguna manera o altre.

Creiem que és un document important que mostra la realitat material de les dones lesbianes i que posa en paraules molts sentiments que per culpa del sistema heterosexual moltes vegades se’ns anul·len i no sabem identificar. L’heterosexualitat és un règim polític que ens construeix en complementarietat i oposició, no deixant espai a plantejar-nos altres tipus de vivència.

Ens semblava important traduir-ho perquè és un document que és molt accessible i creiem que pot ser molt útil per lesbianes i per qui s’està preguntant si ho és. 

La traducció en català, així com el disseny i maquetació és del col·lectiu la  S.A.L (Suport i Autonomia Lesbofeminista)

Les imatges són del blog https://lesbianherstorian.tumblr.com/

La traducció en castellà és d’Irene Ramírez (@lesb0terrorista)

Copia, difón, distribueix lliurement, sense treure’n profit econòmic i sempre al servei del lesbofeminisme i contra el règim heterosexual.

💞

26 d’abril de 2020 #VisibilitatLèsbica

La Visibilitat Lèsbica vol dir també lluitar per les nostres vides, contra l’heterosexualitat obligatòria, contra la violència masclista i la lesbofòbia. Voleu saber-ne més? A partir de les qüestions que moltes de vosaltres ens vau fer arribar per les xarxes socials, hem preguntat sobre diferents temes a companyes referents.

Temes que ens preocupen a nivell personal i polític, temes que serveixen per entendre des d’on construïm la nostra emancipació com a dones i com a lesbianes cis i trans, des de l’anticapitalisme i l’antiracisme. Hem tingut l’oportunitat de parlar sobre la lesbianitat com a dissidència, plantejar-nos què és el lesbofeminisme o compartir què implica això de sortir de l’armari, entre d’altres.

Totes aquestes reflexions les hem pogut recollir en una sèrie de sis vídeos publicats el 26 d’abril, dia de la Visibilitat Lèsbica, que ara volem compartir amb totes vosaltres. Agraïm la participació d’Alba Velasco, Anne Cath, Aurea Ayón, Berta Frigola, Brigitte Vasallo, Bárbara Ramajo, el Col·lectiu B.A.L.A, Cèlia Casanovas, Gracia Trujillo i Iratzu Varela.


Un dia de visibilitat són els 365 dies a l’any de lluita col·lectiva per les nostres vides, de fer-nos justícia, d’explicar-nos i de prendre la paraula.

El feminisme és la teoria, el lesbianisme és la pràctica.

“L’heterosexualitat obligatòria i l’existència lesbiana”

Compartim la imprescindible tasca realitzada per les companyes Lesbianes Feministes Confinades en aquest fanzine, que selecciona i tradueix fragments d’Adrienne Rich i el seu “L’Heterosexualitat obligatòria i l’existència lesbiana” publicat el 1980.

Qui era Adrienne Rich? Clarament una crack. Concretament, poeta, intel·lectual, crítica i activista lesbiana estatunidenca que va viure del 1929 al 2012.

Per què ens és interessant la seva obra? Rich teoritza sobre el feminisme, el llenguatge, l’existència lèsbica. Ho fa als anys 70 apuntant l’heterosexualitat com un règim polític, estudiant-la com a institució, partint d’un feminisme radical que posava sobre taula “allò personal és polític”. L’heterosexualitat encara no es veia com a política. És així que presenta el lesbianisme com a aposta política, també.

Li preocupava teixir una genealogia d’allò feminista i lesbià, exactament el que ens preocupa a nosaltres.

Aquest fanzine està pensat per recuperar Rich de manera que ens sigui més fàcil llegir-la, ara en català (que no hi està traduïda) per trobar-nos en allò que diu i no sentim que és el primer cop que ho pensem. Algú ho ha pensat i deixat escrit abans. Aquest algú és ella i us la presentem en l’obra “L’heterosexualitat obligatòria i l’existència lesbiana”, publicada el 1980, que hem treballat a continuació.

Traducció i selecció de: Lesbianes Feministes Confinades

Barcelona, 26 d’abril del 2020